PLEURAL DISEASE EVALUATION AND MANAGEMENT CONFERENCE, המרכז הרפואי שיבא

קורס  ראשון בארץ  בנושא: "פולמונולוגיה פולשנית- מחלות הפלאורה ", אשר עתיד להתקיים בתאריך 08.11.2017 בבית סוראסקי, במרכז הרפואי שיבא. בשיתוף פעולה עם בית החולים JOHNS HOPKINS מארה"ב,
(שיתוף מרצים משני בתי החולים ו VIDEO SESSIONS)  עם אורח הכבוד Prof. Richard Light.

מהות הכנס הנה גישה אבחנתית וטיפולית במחלות פלאורה 2017. מצ"ב ההזמנה

לרישום ניתן לשלוח מייל לדוא"ל: marketing@sheba.health.gov.il  או למס' טלפון: 03-5305256

081117